FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
 
A hirdetés feladása elõtt, kérjük olvassa el a szabályzatunkat. A szabályzat el nem olvasása, vagy figyelmetlen elolvasása nem mentesít annak betartása és következményei alól!
A jelen felhasználási feltételek (Szerzõdés vagy Szabályzat) a Booster Média Kft.. ( 5000 Szolnok, Városmajor út 74 3/14., adószám:13962377-2-16;  telefonszám: 56/420-575 a továbbiakban: Üzemeltetõ) által üzemeltetett http://www.iranyar.hu/ oldalain elérhetõ hirdetési szolgáltatás (Szolgáltatás) igénybe vevõje (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.
Felhasználó kizárólag az lehet, aki
(a) elmúlt 18 éves, cselekvõképessége nem korlátozott és nem cselekvõképtelen; vagy
(b) 14. életévét betöltött nem cselekvõképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselõjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt az Üzemeltetõ kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy
(c) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, egyben elfogadja az Üzemeltetõ, jelen Felhasználási Feltételek mellékletét képezõ Adatkezelési Tájékoztatóját. A Felhasználó köteles a hozzá köthetõ, valós adatokat megadni. Az Üzemeltetõ, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
Az Üzemeltetõ fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint  az iranyar.hu szabályzatával ellentétesnek (rágalmazásnak, jogellenesnek, sértõnek vagy erkölcstelennek) minõsül.
Az Üzemeltetõ semmiféle felelõsséget nem vállal a Szolgáltatáson elérhetõvé tett hirdetésekkel, a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és a hirdetések tartalmával valamint az ezek alapján létrejött szerzõdésekkel vagy bármely szerzõdés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználók kötelesek gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatáson elérhetõvé tett tartalmat szükség esetén (pl. a késõbbi felhasználás céljából) archiválják. A Felhasználók által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetõvé tett tartalmat az Üzemeltetõ jogosult, de nem köteles ellenõrizni és a Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében az Üzemeltetõ jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A Felhasználók által közzé- vagy elérhetõvé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemû vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználók tartoznak felelõsséggel. Következésképpen, a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy a Felhasználó által hozzáférhetõvé vagy elérhetõvé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzõi vagy jogi oltalom alá esõ szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bûncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetõvé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülõ valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltetõ által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelõsséget vállaló és az Üzemeltetõ érintetlenségét egyértelmûen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltetõ jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltetõ nevével történõ összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetõnél az ilyen események következtében keletkezõ károk és kockázatok megelõzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Felhasználó köteles az Üzemeltetõnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetõt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az Üzemeltetõvel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.
Üzemeltetõ fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat megszegi, vagy a Szolgáltatást egyébként visszaélésszerûen használja, a Felhasználó Szolgáltatáshoz történõ hozzáférését elõzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza, regisztrációját, hirdetéseit az összes kapcsolódó adattal együtt felfüggessze, vagy törölje. A Szolgáltatás egyes részeit az Üzemeltetõ megbízásából moderátorok (az apróhirdetések elfogadói) felügyelhetik; a moderálás célja a Szolgáltatás zavartalan mûködésének és a jogszabályoknak megfelelõ mûködés biztosítása. Az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget a moderálás elégtelenségébõl adódó kárért vagy kényelmetlenségért. Munkájuk során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetõen jogsértõ, azt jogosultak elõzetes értesítés nélkül eltávolítani, vagy nem megjeleníteni. 
A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során és a Szolgáltatás keretein belül feladott hirdetésekben. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetõségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetnie adatai között és az általa feladott hirdetésekben. Amennyiben az Üzemeltetõ tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhetõ, akkor Üzemeltetõ jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni és az adott hirdetéseket törölni. Az Üzemeltetõ fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történõ hozzáférését korlátozza, regisztrációját és hirdetéseit valamennyi adattal együtt törölje.
A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltetõ között online szerzõdés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelõen.
A Felhasználó által az iranyar.hu-ra feltöltött hirdetés annak aktiválásától és weboldalon történõ közzétételének napjától számított 6 hónapi idõtartam alatt érhetõ el a weboldalon. A 6 hónap elteltével az Üzemeltetõ a hirdetést automatikusan törli.
 
Az üzemeltetõ minden tõle telhetõt elkövet a weblap és a weblapon igénybe vehetõ szolgáltatások folyamatos elérhetõsége érdekében, azonban nem tudja garantálni azok folyamatos mûködését. Az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget az olyan közvetlen vagy közvetett károkért, amelyeket az Üzemeltetõtõl független technikai leállás, szünet vagy 3. személyek által elhelyezett romboló programok okoznak.
 
A Felhasználó számára az Üzemeltetõ a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhetõ:
- a feltöltött hirdetés aktiválásáról az Üzemeltetõ által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy
- a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.
A felhasználói fiók törlésével a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony megszûnik.
 
Tilos/jogellenes hirdetések
A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai elõírásokba) ütközik, jogellenes vagy jóerkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít.

Az iranyar.hu-n kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:
 
-Fegyver, lõszer, robbanóanyag és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja. Fegyvert  csak és kizárólag a Gyûjtemény/ katonai felszerelések, relikviakategóriában lehet meghirdetni. A termékleírásban meg kell jeleníteni, hogy a termék nem engedélyköteles, illetve visszavonhatatlanul hatástalanított.
/engedélyköteles fegyver, lõszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tûzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is:
a) az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétõl függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövõ készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);
b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelõ eszköz (különösen: ólmosbot, boxer);
c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;
d) az olyan eszköz, melybõl a szem és a nyálkahártyák, illetve a bõrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot elõidézõ anyag permetezhetõ ki (gázspray);
e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lõfegyverre (lõfegyverutánzat);
f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot elõidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);
g) az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven mûködõ zárnyitó szerkezetek)./
- külön jogszabályban meghatározott veszélyes eb, továbbá az állatviadal reklámja.
- emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás célra
-  terhességmegszakítás, a terhességmegszakítást végzõ intézmény, arra alkalmas eszköz vagy eljárás
- alkoholtartalmú ital, kivéve minõségi, egyedi vagy különleges gyûjtõi szeszes ital
- a dohánytermék,  ideértve a feldolgozott és feldolgozatlan termékeket is.
- Minden szerencsejátékkal, fogadással kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötödõ segítség felajánlása
- gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
-  lopott, vagy egyéb módon bûncselekménybõl származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
-  hamis, vagy hamisított termék
- hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítõ termék
- olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzõi joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
- szerzõi jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elõsegíti vagy alkalmas a szerzõi jog megsértésére;
- értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelmûen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyûjtési céllal kerül meghirdetésre;
- hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelmûen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyûjtési céllal kerül meghirdetésre;
- kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítõ címke- vagy matrica;
- bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyûlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyûlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
- egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
- vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
- aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertõl különválasztott regisztrációs szám;
- TV vagy rádió elõfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
- olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezetõ út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elõsegítõ információkat tartalmaznak;
- online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;
- személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
- olyan termék, amellyel az eladó a hirdetés feltöltése pillanatában nem rendelkezik;
- szexuális szolgáltatás.
 
Állatokra vonatkozó szabályok: A Weblapon állatot, állati eredetû terméket csak a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok szerint, a megfelelõ engedélyek birtokában lehet hirdetni, és a Felhasználó felel az adott állatra vonatkozó speciális szabályok betartásáért, valamint az állatok kíméletes és biztonságos szállításáért és tartásáért.
 
 
Díjszabás
Az iranyar.hu egyes szolgáltatások igénybe vételét külön díj megfizetéséhez köti. A díjakat a Felhasználó kizárólag az iranyar.hu fizetési felületén biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetési visszajelzés iranyar.hu-hoz történõ érkezését követõen munkanapokon, legfeljebb 48 órán belül aktiválódik.
A megfizetett díjról az iranyar.hu, a Felhasználó erre vonatkozó online tett igénylésére számlát állít ki, melyet az igénylõ e-mailben megadott címre küldi meg. A Felhasználó által megfizetett díjat az iranyar.hu nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása az iranyar.hu-nak felróható okból marad el.

Az iranyar.hu aktuális díjtáblázata 
ide kattintva tekinthetõ meg.
 
Adatvédelem
A Felhasználók személyes adatai kezelésének szabályát az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza. Adatvédelmi Szabályzat
 
Szerzõi jog
 Szolgáltatás bármely eleme, valamint a Weblapon az Üzemeltetõ által elérhetõvé tett tartalom szerzõi jogi védelem alatt áll.
A Szolgáltatás rendeltetésszerû használatával velejáró olvasáson, képernyõn történõ megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történõ merevlemezre történõ lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltetõ elõzetes írásbeli engedélyének hiányában.
Kapcsolat
Az iranyar.hu ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsõsorban az e célra szolgáló online felületen és telefonon fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerbõl küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltetõ haladéktalanul, de legkésõbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidõ alatt vizsgálja ki és válaszolja meg. Az ügyfélszolgálattal az info@iranyar.hu és a kovacs.janka@iranyar.hu e-mail címen veheti fel a kapcsolatot, illetve az 56/420-575, vagy a 30/776-02-23-as telefonszámon.
 
 
Záró rendelkezések
A Társaság bármikor jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás idõpontját követõ bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.
Az Üzemeltetõ és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtõl függõen kikötik az Üzemeltetõ székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkezõ bíróság kizárólagos illetékességét.
A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetõsége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetõségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu